Vstupenkomat

  • Nákup
    po telefonu
    541 240 623
  • 2811 vstupenekprůměrná sleva 43%
  • 625 046 Kčušetřeno nákupem u nás
  • Doručení ZDARMApohodlně na váš e-mail
  • Exkluzivní cenynejlevnější vstupenky
ÚvodVšeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatelem internetových stránek www.vstupenkomat.com je CFCZ s.r.o., IČ: 283 34 604, DIČ CZ28334604 se sídlem Brno, Minská 15, PSČ 616 00 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel vydává a zveřejňuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů tyto:

I. Všeobecná ustanovení

Provozovatel na svých internetových stránkách www.vstupenkomat.com umožňuje zákazníkovi získání poukázky na určitý koncert (dále jen „poukázku“) v případě, že si toto zboží či službu objedná minimálně předem stanovený počet zákazníků. Provozovatel zde zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Je-li dodavatelem vstupenek osoba odlišná od provozovatele, pak je v nabídce vstupenek vždy předem přesně identifikována (dále jen „poskytovatel“).

Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné provozovatelem na internetové stránce www.vstupenkomat.com. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele, zákazníka a poskytovatele.

II. Vymezení pojmů

Provozovatel – je společnost CFCZ s.r.o., IČ: 283 34 604, DIČ CZ28334604 se sídlem Brno, Minská 15, PSČ 616 00.

Uživatel – osoba, která navštíví nebo jakýmkoliv jiným způsobem používá stránky www.vstupenkomat.com. Na portále Vstupenkomat.com jsou vystaveny nabídky na cenově zvýhodněné vstupenky na koncerty v daném období.

Spotřebitel – osoba, která uzavřela s provozovatelem spotřebitelskou smlouvu a má právo uplatnit poukaz u poskytovatele vstupenek.

Poskytovatel služby – fyzická nebo právnická osoba, která je poskytuje vstupenky, které jsou předmětem poukazu.

Spotřebitelská smlouva – je smlouva uzavřená mezi spotřebitelem na jedné straně a poskytovatelem vstupenky na straně druhé. Tato smlouva vzniká zasláním potvrzení objednávky e-mailem provozovatelem.

Poukaz – je potvrzením na umožnění vstupu na koncert, vstupenka ve formě poukazu. Tento poukaz dává spotřebiteli právo využít služeb nebo produktů za podmínek na něm uvedených. Zákazník si poukaz vytiskne a prokáže se jím při vstupu na koncert, případně doloží jiným způsobem unikátní číselný kód z poukazu, nemá-li možnost si jej vytisknout.

III. Vztah mezi provozovatelem a zákazníkem

Obsahem vztahu je závazek provozovatele umožnit zákazníkovi získání poukázky na zboží či službu poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za předem stanovených podmínek sjednanou cenu na účet provozovatele.

IV. Objednání služby či zboží

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a její odeslání provozovateli. Odesláním objednávky provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby poskytovatelem, jejíž uzavření provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky provozovatelem. Smlouva vznikne v případě, že si poukázku objedná minimální stanovený počet zákazníků.

V. Dodání poukázky

Za doručení poukázky zákazníkovi se považuje doručení emailu s přiloženou poukázkou ve formátu PDF. Poukaz si může zákazník vyzvednout osobně v provozovně na Minské 15 v otevíracích hodinách, které jsou mu zaslány v potvrzovacím e-mailu. Dále je možné poukaz také obdržet zasláním na adresu zákazníka, kterou za tím účelem sdělí provozovateli – v takovém případě však zákazník hradí náklady na doručení poukazu ve výši 70,-.

VI. Podmínky použití poukazu

Podmínky užití poukazu jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce vstupenek na www.vstupenkomat.com a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Poukaz je přenosný.

Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek poskytovatele uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

V rámci jedné objednávky může zákazník objednat pouze jeden poukaz, pokud není v nabídce stanoveno jinak. Poukaz je možno použít pouze jednou, není-li stanoveno jinak. Provozovatel ani poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení poukazu.

VII. Cena a placení

Cena nabízených vstupenek je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách www.vstupenkomat.com včetně uvedení slevy, která je poskytována.

Při objednávce dojde k autorizaci platby zákazníka. Platba u způsobů platby, u kterých je to možné, bude realizována až po skončení nabídky v případě, že si vstupenku objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si vstupenku neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce zrušena a ukončena.

Platbu je možno provádět:

Převodem na účet – zákazník se zavazuje po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají voucher, zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději následující pracovní den po obdržení informačního mailu

Platba dobírkou - peníze budou poukázány na účet provozovatele prostřednictvím České pošty

V hotovosti – v odběrném místě na Minské 15 při osobním odběru objednaných vstupenek

V případě, že nedojde k aktivaci nabídky, všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

VIII. Odpovědnost provozovatele a poskytovatele

Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách www.vstupenkomat.com jsou poskytovány na základě informací získaných od poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u poskytovatele.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u poskytovatele, neboť provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

Provozovatel neodpovídá také za žádné škody, či ušlý zisk vzniklý v souvislosti s užitím služby či zboží.

IX. Odstoupení od smlouvy

V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení voucheru, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení voucheru a v kopii Provozovateli.

Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu musí být učiněno písemnou formou (splněno i prostřednictvím elektronické pošty).

Vzhledem k tomu, že platba za voucher je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

X. Reklamace

Reklamace vstupenek je možné podat do 6 měsíců ode dne koncertu. Pokud má být reklamace úspěšná doporučujeme udělat písemný zápis v den koncertu s pořadatelem (Ing. Pavel Tesař tel . 601200666). Bez tohoto zápisu bude velmi pravděpodobně reklamace shledána neúplnou. Místo pro reklamace je sídlo agentury Mersey a to Minská 15,61600 Brno – pevná telefonní linka 541240623, email : mersey@volny.cz.

XI. Vyšší moc a náhradní termín

V případě zrušení koncertu z důvodu vyšší moci (nemoc umělce, přírodní katastrofa,válka, zákaz vycházení, epidemie, stávka v dopravě a podobně…) se vstupné vrací pouze v případě, že není stanoven náhradní termín koncertu. V případě, že bude stanoven náhradní termín koncertu a jeho datum zveřejněno na stránce www.brnokoncert.cz vstupenky zůstávají v platnosti na tento nový termín.

XII. Ochrana osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách provozovatele, byly zpracovány provozovatelem a poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Registrovaný zákazník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce www.vstupenkomat.com v den odeslání elektronické objednávky. Změny obchodních podmínek je možná pouze ze strany provozovatele. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky www.vstupenkomat.com. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2012.